People's Republic of Korea military leaders

From Hearts of Iron 3 Wiki
Jump to navigation Jump to search
Name Type Skill Max Skill Traits Start Date End Date
Du Ping land 0 6 Commando 1943.1.1
Gan Siqi land 1 4 Defensive Doctrine 1938.1.1
Han Xianchu land 3 4 1930.1.1
Hong Xuezhi land 0 3 Logistics Wizard 1942.1.1
Kim Il Sung land 1 3 Logistics Wizard 1930.1.1
Lai Chuanzhu land 0 2 1944.1.1
Li Jukui land 0 4 Battle Master 1941.1.1
Liu Fei land 0 3 1940.1.1
Nie Fengzhi land 2 5 Battle Master 1937.1.1
Quin Jiwei land 1 4 Fortress Buster 1940.1.1
Ra Pilk Wan land 0 2 1945.1.1
Song Shilun land 1 4 Fortress Buster 1930.1.1
Su Yu land 3 5 Logistics Wizard, Winter Specialist 1930.1.1
Tao Yong land 1 4 1939.1.1
Wu Ruilin land 0 3 Engineer 1945.1.1
Xiao Jinguang land 0 4 Logistics Wizard 1930.1.1
Xu Binzhou land 1 5 Trickster 1938.1.1
Yang Dezhi land 0 2 1942.1.1
Zhang Renchu land 0 4 Winter Specialist 1941.1.1
Zheng Weishan land 1 3 Commando 1939.1.1
Zhoui Biao land 2 5 Offensive Doctrine 1930.1.1
Chen Xilian sea 1 3 Blockade Runner 1938.1.1
Chen Yun sea 0 3 1930.1.1
Deng Hua sea 0 4 Superior Tactician 1944.1.1
Kang Kon sea 0 3 1942.1.1
Liu Xiyuan sea 2 3 Seawolf 1930.1.1
Chen Geng air 0 4 Fleet Destroyer 1940.1.1
Li Kenong air 2 4 Carpet Bomber 1930.1.1
Li Zhimin air 2 3 1940.1.1
Liang Xingchu air 1 3 Night Flyer 1944.1.1
Liu Yalou air 1 4 1940.1.1
Wang Daobang air 0 3 Superior Air Tactician 1944.1.1
Wang Yinshan air 0 4 Spotter 1942.1.1
Wu Xinquan air 1 3 1938.1.1
Yuan Shengping air 0 3 1945.1.1