Communist China military leaders

From Hearts of Iron 3 Wiki
Jump to navigation Jump to search
Name Type Skill Max Skill Traits Start Date End Date
Braun land 1 4 Fortress Buster 1930.1.1 1939.1.1
Zhang Qinqiu land 1 4 1930.1.1 1943.1.1
Zhang Guotao land 4 4 1938.1.1 1970.1.1
Chang Dingcheng land 1 4 1941.1.1 1970.1.1
Chang Yunyi land 3 4 1938.1.1 1970.1.1
Zhao Shangzhi land 1 4 1930.1.1 1946.1.1
Zhao Yiman land 1 5 1939.1.1 1970.1.1
Chen Changhao land 2 6 1930.1.1 1970.1.1
Chen Geng land 2 4 1941.1.1 1970.1.1
Chen Guang land 1 4 Offensive Doctrine 1940.1.1 1970.1.1
Chen Yi land 3 7 Offensive Doctrine, Fortress Buster 1930.1.1 1970.1.1
Zhou Enlai land 2 4 Logistics Wizard 1930.1.1 1970.1.1
Zhu De land 4 8 1930.1.1 1970.1.1
He Long land 2 6 1942.1.1 1970.1.1
Xiang Ying land 1 4 1930.1.1 1939.1.1
Xu Haidong land 2 4 1938.1.1 1970.1.1
Xu Xiangqian land 2 4 1940.1.1 1970.1.1
Xu Guangda land 3 5 1939.1.1 1970.1.1
Huang Kecheng land 2 4 1940.1.1 1970.1.1
Gao Gang land 1 4 Trickster 1930.1.1 1945.1.1
Kim Weon-bong land 1 4 1940.1.1 1944.1.1
Li Chen land 1 4 Trickster 1943.1.1 1970.1.1
Li Xiannian land 2 4 1930.1.1 1970.1.1
Li Youbang land 1 4 Logistics Wizard 1938.1.1 1946.1.1
Lin Biao land 5 8 Defensive Doctrine, Trickster 1938.1.1 1970.1.1
Liu Zhidan land 1 4 Logistics Wizard 1930.1.1 1942.1.1
Liu Bocheng land 1 4 Logistics Wizard, Offensive Doctrine 1939.1.1 1970.1.1
Luo Ruijing land 1 4 1945.1.1 1970.1.1
Luo Ronghuan land 2 4 1938.1.1 1970.1.1
Luo Binghui land 1 5 1930.1.1 1970.1.1
Ma Benzhai land 1 4 1930.1.1 1941.1.1
Mao Zedong land 3 5 Trickster 1930.1.1 1970.1.1
Mu Jong land 2 6 Fortress Buster 1930.1.1 1970.1.1
Nie Rongzhen land 2 6 Logistics Wizard, Offensive Doctrine 1941.1.1 1970.1.1
Nguyen Ai Quoc land 3 7 Trickster 1930.1.1 1944.1.1
Peng Xuefeng land 1 4 Defensive Doctrine 1930.1.1 1942.1.1
Peng Dehuai land 2 6 Commando 1939.1.1 1970.1.1
Su Yu land 1 4 Offensive Doctrine 1941.1.1 1970.1.1
Sun Yup Paik land 1 5 Trickster 1939.1.1 1945.1.1
Tan Zheng land 3 4 1930.1.1 1970.1.1
Deng Xiaoping land 3 4 Trickster 1938.1.1 1970.1.1
Teng Daiyuan land 1 4 Logistics Wizard 1938.1.1 1943.1.1
Ding Ling land 1 3 1939.1.1 1970.1.1
Zuo Quan land 2 4 1930.1.1 1946.1.1
Wulanfu land 1 4 Offensive Doctrine 1930.1.1 1940.1.1
Wang Jiaxiang land 2 4 1930.1.1 1940.1.1
Wang Shusheng land 2 4 1942.1.1 1970.1.1
Wei Guoqing land 1 4 1945.1.1 1970.1.1
Yang Jingyu land 1 4 1930.1.1 1939.1.1
Yang Shangkun land 2 4 1930.1.1 1970.1.1
Ye Jianying land 2 4 1938.1.1 1970.1.1
Ye Ting land 2 4 1930.1.1 1970.1.1
Zhang Aiping sea 1 3 1942.1.1 1970.1.1
Zhang Xuesi sea 2 3 1930.1.1 1970.1.1
Zheng Daoji sea 1 3 Seawolf 1930.1.1 1946.1.1
Xiao Jinguang sea 3 3 1938.1.1 1970.1.1
Luo Xiangtao sea 1 3 1943.1.1 1970.1.1
Tao Yong sea 1 3 1930.1.1 1970.1.1
Tan Zhenlin sea 2 3 1937.1.1 1945.1.1
Deng Zihui sea 3 5 Superior Tactician 1943.1.1 1970.1.1
Ye Fei sea 1 3 1945.1.1 1970.1.1
An Zhimin air 1 3 1942.1.1 1970.1.1
Chang Qiankun air 2 3 1937.1.1 1970.1.1
Chen Xi air 2 3 1942.1.1 1970.1.1
Fang Huai air 1 3 1943.1.1 1970.1.1
Fang Ziyi air 2 4 1930.1.1 1970.1.1
Xia Boxun air 2 3 1930.1.1 1970.1.1
Liu Zhen air 1 3 1944.1.1 1970.1.1
Liu Yalou air 1 3 1946.1.1 1970.1.1
Lü Liping air 1 5 Superior Air Tactician 1930.1.1 1970.1.1
Yuan Bin air 1 3 1942.1.1 1970.1.1
Tsu Yue land 1 4 Trickster 1945.1.1 1970.1.1
Li Chong-ren land 2 5 Winter Specialist 1943.1.1 1970.1.1